18.8.10

මිතු දම

"මිතුදම""පසමිතුරු සැවොම විමසද්දි,
 කෝ නුඹේ යාළුකම...
 නුඹ ඔය තරමට,
 විශ්වාසයෙන් රකින...
          කෙලස පවසම්ද මම,
          හෙට වෙනුවෙන්,
          මා ලග
          නුඹේ මිතුදම අහිමි බව,
          දැනුනේ අද ඊයේ නොවන වග


                                   
ප්‍රියන්තිකා රාජපක්ෂ

                                                                             


 

0 ප්‍රතිචාර: