9.9.11

බලන්නම වටින මගුල් පොටෝ :: Sri Lankan ploitisian's weding Photos

වැඩ ගොඩ ගැහිලා, ඒ හින්ද පොස්ට් දාන්න ඕනේ උනත් කාලය සීමිතයි. කොහොම වුනත් මේ ටික නම් දාන්නම ඕනේ කියලා හිතුනා. බලන්නකෝ දැකලා තියෙනවාද කියලා.

  • ලංකාවේ පළමු විධායක ජනාධිපති ජේ.ආර් ජයවර්ධන මැතිතුමා හා එලීනා විජේවර්ධන මැතිනිය 1932/02/28 වන දින
  • ලංකාවේ පළමු අගමැතිනිය හා ලංකාවේ අගමැති වරයෙක් වු බණ්ඩාරයනායක මැතිතුමා හා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 1940/10/03 වන දින