23.6.11

මිනිස් පවුලට එන්න


කඳුළුවලට නමක් ගමක් ලියා තිඛෙනවා ද? නැත. කඳුළ කාගෙත් කඳුළම ය. ඒ කියන්නේ කාගේ දුකත් දුකක් ම ය. 'කඳුළ කඳුළමය කාගේ වුණත් මට' කියා ලිව්වේ චන්ද්‍රකුමාර වික්‍රමරත්න ය.

'ඉඳ ඉඳ එක වෙහෙර - විඳ විඳ දහම් මනහර
සිඳ බිඳ දුක් සසර - අහෝ ! දෙව්දත් නොදිටි මොක්පුර'

එකම විහාරයක වාසය කළත් මොක්පුර නොදුටු දෙව්දත් තෙර ගැන 'අනේ සැපයි' හෝ 'අනේ හොඳයි' නොකියා