5.5.12

සිත් පහන් දල්වන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා.

අමා දහර දිය ගලා ගලා,තුරු ලතා තුලින් මල් පියළි සලා,ජය හඬින් ලොවට සිහ නද පතුරාලො සත හට හිමි ජනිත උනා...

3.5.12

ලාහුගල මගුල් මහා විහාරය හෙවත් රුහුණු මහා විහාරය :: Our Heritage

කොළඹ-රත්නපුර-මොණරාගල-සියඹලාණ්ඩුව හරහා පොතුවිල් යන අතරමඟ සියඹලාණ්ඩුව හන්දියේ ඉඳන් 10 Km කිලෝමීටර දහයක් පමණ පොතුවිල් දෙසට යන කෙනෙකුට ලාහුගල කැලේ මැද්දෙ තියන මේ ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත්වන රමණීය පින් බිමට ලඟාවෙන්න පුළුවන්.