28.7.10

ඇසළ පෝය -Esala poya ‍

it was on Easala Full Moon Poya Day that the Buddha perceived with his divine eye that his former colleagues Kondanna, Bhaddiya, Wappa,Mahanama,Assaji, The five ascetics(who later came to be known as the Five Bhikkhus) were intelligent enough to understand the dhamma he had apprehended, visited the Deer park at Isipathana where they were staying at the time and on having convinced them that he was no fully enlightened, delivered his first discourse, Dhammacakkappavattana Sutta to them and thus, out of compassion for the world and for the good benefit of the many, began his Mission that lasted 45 years from his Enlightenment to the attainment of Nibbana.

"...ඉදං බෝ පන භික්ඛවේ දුක්කනිරෝධගාමිනි පටිපදා අරිය සචිචං, අයමේව අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ. සෙය්‍යථිදං සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසංකප්පෝ,සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්තෝ,සම්මාආජීවෝ සම්මාවායාමෝ,සම්මාසති,සම්මාසාධි..."

Now this O Bhikkhus, is the Noble Truth of the path leading to cessation of suffering; It is the Noble Eightfold path - namely, Right Understanding, Right Thoughts, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration

Spread Firefox Affiliate Button