17.8.10

ගම්දොර පැමිණීම

ගම්දොර පැමිණීම


බතරොයිද සුළු අවිද
"කත් යුශා" තුවක්කු ද
මුව වසා මුනිවතිනි
යුද්ධය නිමව ඇත ..................!
ජය පැන්ද හේරි හඩ
රණ ගොසද ගුවන මත
හිම මිදෙන සීතලේ
ගල් ඇතිරු දෙවැටකින්
බරු බරැති හදවතින්
පියමං කරනුයේ
සොල්දාදුවෙක් තනිව
දේවදාරා ගොමුව
තුල වැතිර එකලාව
ගම් පියස ගොලුවතිනි
පාළු පාසල වසා
සය මසෙහි අගුලු ලා
ගුරු නිවහනෙකි දිරන
ගෙමිදුලේ කිවි කියන
කෙළි වතිනි බෝ ළමෝ
හකුරු පැණි තෙලි දියද
වැල් මී ද වන ඔසු ද
විකුණනා ගම් දනෝ
සෙබළ නෙතු නිති ගැටින
විස්සෝප උන් නෙතින්
විමසනා බඳුය ඔහු
මහළු බණ මඩුව බිතු
කඩ නොළුව පෙඳ වතිනි
කීන බල්ලෝ රැලකි
එබණ මඩුවෙහි ලගින
සමිති ගම් මඩුව හිස
දිරූ පොල් අතුය රැස
නිම නොවූ යුද්ධයක
අවිඳු අඳුරක් විලස
සෙබළ හදවත ඉමක
නැගුණු කඳුලක්ය ඇස
අවි එසැ වූ අත් වලට
නැණ දිය පොදක් පිරි
සිහිල් නිල් දිය කඳුරු
අභිමනක් සිත පිරි
අවි පසෙක හැර පිය
කිත් යසස් පසෙක ලා
මෙගම් බිම් කුස දිනන
යුද්ධයකි නව වෙසින
පුංචි දැරි දිව ඇතිත්
තැබී ඔහු අත්ල මත
වෙරළු ගෙඩි කිහිපයක්
හිච්චි අයිසේ කියා ...........
ඇමතීය ඔහු සැණින්
උදා අරුණළු තුලින්
අම්මගේ නෙතු ගැටින
එකළ .....................
හිරු පිබිදුනිය
සූරිය කඳු මතින්
(ගුරු ගීතය ඇසුරින්)
උපුල් සේනාධීරිගේ
කොග්ගල

0 ප්‍රතිචාර: