8.3.11

අපේ සංසාරය දිගයි....


අහස් කුස ඔබ සයුරු රළ මම
ක්ෂිතිජ ඉම මත හමුවනා...
රුදුරු වෙඩිහඩ දෙකඩ කෙරුවා
අංහිසක හිත හඩවලා...

ජීවිතය මේ යැයි කියා දුන්
සබද ඔබ අද වෙන්වෙලා...
යනෙන ගමනේ මං මුලා වී
මා හිදි ඔබ එනු බලා...

මගතොටේදී හමුවනා අය
ඔබ කොහෙද? කොතැනද? අසයි
දෙන්න පිළිතුරු නොමැත මා හට
නෙත් කෙවෙනි කදුලෙන් පිරෙයි...

අද එතැයි ඔබ හෙට එතැයි ඔබ
මගේ දෙනෙත පෙරමග බලයි
ඉන්න තැනකින් එන්න හනිකට
අපේ සංසාරය දිගයි....
G.G.A.H කරුණාතිලක
තෙවන වසර
කළමණාකරන හා වානිජ පීඨය
                                          
                                        
                                           

0 ප්‍රතිචාර: