4.8.10

කියමන්...

  • කවියා තමාම ඉදිරිපත් වී පැවසිය යුත්‍ ඉතා ස්වල්පයකි. තමන්ම ඉදිරිපත් වී කරුණු පවසන කල්හී ඔහු අනුකරණ කාර්යෙයන් බැහැර නොවන්නේය.(ඇරස්ටොටල්)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • නිර්මාණ ව්‍යාපාරවනාහී ව්‍යාකූල භාවය ඇති කරලීමේත් අව්‍යාකෘත භාවයෙන් වාක්‍යකරණ භාවය ඇති කරලීමේත් ව්‍යාපාරයයි.(මාක් ස්කෝපර්)
  •  සිහිත්‍ය කරුවා එක මොහොතක් හෝ නිහඩතාව රැකීම වනාහී ජාතියක විනාශය හා සමාන වන්නකි.(පවුස්තෝවුස්කි) 
  • භාෂාව සෑම මිනිසෙකු වසින්ම එක් ගල ගල බැගින් ‍ගෙන අවුත් ගොඩනගන ලද සුවිසාල නගරයක් වැනිය.(රැල්‍ෆ් වෝල්ඩෝ)

0 ප්‍රතිචාර: