19.7.11

රාවණ ඉතිහාසය ගොඩනැගූ ජායාරූප

මුණු පොතේ සැරිසරද්දී පුලස්ති ප්‍රදීප් පෙරේරා සහෝදරයාගේ ජායා රූප එකතුවේ තිබිලා අපේ ඉතිහාස ගවේෂණයට වැදගත් ජයා රූප ටිකක් ලැබුණා. මේ ජයා රූප වල සම්පූර්ණ අයිතිය පුලස්ති සහෝදරයාට. ඒ ජයා රූප අපේ ඉතිහාස ගවේෂණ ගමනට යොදාගත්තාට පුලස්තිගේ අමනාපයක් නැතිවෙයි කයලා හිතලම මේ ටික දාන්නේ. මලීෂ සහෝදරයාටත් ස්තූතියි පුලස්තිගේ ඡයාරූප ගැන කීවාට


  13 ප්‍රතිචාර: