5.5.11

බයිස්කෝප් දන්සැලට ගියේ නැද්ද?::free films @ seuslsla.blogspot.com



අපේ අඩවිගොන්නෙ තියෙන බයිස්කෝප් දන්සැල ගැන අපි කලිනුත් කිව්වා නේ. ‍මේ අඩවිය ටොරන්ට් දෙන අඩවියක් නෙමයි. අපි දෙන්නෙ හොද ශක්තිමත් සැබැඳි. වේගවත් ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනම් දවසකට බයිස්කෝප් 2ක 3ක්ම බාගන්න පුළුවන්.
බලන්නකෝ මේවා බලලා තියෙනවාද කියලා.







 







1 ප්‍රතිචාර: