6.8.10

"වස් කවි"

වස් කවි...
සිංහල සහිත්‍ය ගත් කල ජනකවියට හිමි වන්නෙ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. මෙම ජනකවි අතරින් සාහිත්‍යට අමුතු රසයක් එක් කරනලද කවි ප්‍රබෙධයක් ජනවහරෙදි අපට හමුවෙ.එනම් 
"වස් කවි"ය.
                                                              Wikipedia වෙතින්
බහින ජලය මෙන් සියගත      ඇදීයන්
නගින ගහෙන් උගුරේ උල     ඇනීයන්
බඳින බැම්ම වල වරපට        කැඩීයන්
කෙමින ගත් හොරා හතරට    පැලීයන්
යනු තමන්ට අයත්ව තිබූ දෙයක් සොරා ගත් අයෙකුට සිදුවේවායි ප්‍රාර්ථනා කර ගායනා කරන ලද වස් කවියකි. මෙහිදි වස් යනුවෙන් අදහස් කරන්නෙ අයහපත් අන්දමින් පලවිපාක ගෙන දෙනවා යන්නයි.
එදා අද මෙන් පොලිසියක් නොතිබුන බෑවින් තමත වුණ දෙයට වස් ක්වියක් කීමෙන් පමණක් සෑහීමකට පත් වුනෙ ඈයිද යන්න විමස බෙලුව යුතු දෙයකි.
අතීත ජනය එසෙ කරන්නට අත්තෙ එම කවි ගායනා කිරිමෙන් යම් කිසි අද්බූත යමක් වෙනවායෑයි ඔවුන් විශ්වස කල බෑවිනි.


0 ප්‍රතිචාර: