6.8.10

අපූරු දඩුවම
පසු ගිය දිනක ශ්‍රි ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලීය සෙනට් සභාව මගින් සිංහල සහිත්‍ය සංගමයේ සංස්කාරක, විධායක කමිටු සාමාජික, හිටපු සභාපති හා තවත් සමජිකයෙකුට විනය ක්‍රියාමර්ග යෑයි පවසමින් දෙවන සමසිකය සදහා නෙවාසික පහසුකම අවලංගු කරන ලදි.
මෙහි ඈති පුදුම සහගත බව නම් මෙම 4 දෙනම කිසිම වරදක් නොකර තිබිමයි.
නමුත් අදාල සමජිකයන් හට සෙනට් සභාව මගින් යව තිබු ලිපි වල සදහන් පරිදි ඔවුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමර්ග ගෑනීමට හෙතුව ලෙස දක්වා තිබුනෙ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය තුල සාදචාර වීරෝධී ලෙස උද්ඝෝෂණයක් පැවත් වීමයි.
එසේ නම් විශ්වවිද්‍යාල තුල උද්ඝෝෂණ පෑවත් වීම තහනම්ද.....?
මෙලෙසින් අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලීය සිංහල සහිත්‍ය සංගමයේ සභපති ඈතුලු විධායක කමිටු සමජිකයන් පිරිසක් විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිතුමාගෙන්, උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් හා විශ්වවිද්‍යාල පරිපලන කොමිශන් සභවෙන්ද විමසන ලදි. නමුත් ලද පිළිතුර වුයෙ නෑත යනුවෙනි. එසෙ නම් ඈයි විනය ක්‍රියාමර්ග ගත්තෙ...?
 


0 ප්‍රතිචාර: