22.7.10

විශ්වාසය


ඇසු පමණින්
කිසිවක් විශ්වාස නොකරන්න...
බොහෝ දෙනා විසින් කතාකල නිසා හෝ ප්‍රචාරය කල නිසා
කිසිවක් විශ්වාස නොකරන්න....
ඔබගේ ආගමික පොත්පත්වල ලියා තැබු පමණින්
කිසිවක් විශ්වාස නොකරන්න....
ඔබගේ ගුරුවරුන් හා වැඩිහිටියන්ගෙ බලපෑම යටතේ පමණක්
කිසිවක් විශ්වාස නොකරන්න....
පරම්පරා ගණනක් පැවත ආ නිසා හෝ සම්ප්‍රදායෙන්
කිසිවක් විශ්වාස නොකරන්න....

නමුත් යමක්,
ඔබ විසින් පරික්ෂා කිරිමෙන් හා විශ්ලේෂණය කිරී‍මන් පසුව පමණක්
යථාර්ථය හා ගැලපේ නම් සහ
එය සියලු දෙනාගේ යහපත සදහා අදාල වේ නම්,
එය පිළිගන්න. එ අනුව ජිවත් වන්න.
- බුදු රාජානන් වහන්සේ-


2 ප්‍රතිචාර: